Can children be the same as us? [ENG/PL]

in hive-175254 •  2 months ago 

Can children be the same as us?

mmmmmmmm.jpg
SOURCE PIXABAY

I HOPE NOT

Because my character is not very good: D
Of course, I'm joking: D

But this question is puzzling.
Certainly, children inherit some advantages and disadvantages from us. As much on the father's side as on the mother's side. I am not just talking about appearance as it is obvious. I'm talking about behavior. Let's say if, for example, mom is very shy, the baby may be the same or similar in the future. However, I think it is in the process of maturation that the company and place we grow up have a more significant influence.

Everything we think about in adulthood is derived from the conditions under which we were brought up. It is these things from the past. They create our "notebooks" in the head in specific areas. Be it in love matters or money matters etc.

When we say we have a money problem. Our mind automatically opens a "notebook" with data about money and looks for solutions that we learned in childhood or taught us. This way of thinking stays in the head as we remember it. Few people realize that OUR THINKING must first be changed, hmm, or rather, YOU NEED TO LEARN TO THINK DIFFERENTLY. Of course, it takes a lot of time and Krakow was not built in a day.

Now I started reading a lot of psychological books and listening to audiobooks, thanks to which I want to become a "better person" and teach my child better what and how to act in life.
Honestly, after reading only 50 pages of one book, I have to admit that I know very little and I'm 29 years old. You learn all your life and it is never too late to learn.

:)

PL

Czy dzieci mogą mieć po nas identyczny character?

mmmmmmmm.jpg
SOURCE PIXABAY

OBY NIE

Bo mój charakter nie jest zbyt dobry :D
Oczywiście żartuję :D

Lecz te pytanie jest zastanawiające.
Na pewno dzieci odziedziczają po nas trochę zalet i wad. Tak samo ze strony ojca jak i ze strony matki. Nie mówię tu tylko o wyglądzie, ponieważ jest to oczywiste. Mówię tu o zachowaniu. Powiedzmy, jeśli przykładowo mama jest bardzo wstydliwa, to dziecko w przyszłości może być takie samo lub podobne. Jednak myślę osobiście, że to w procesie dojrzewania, w jakim towarzystwie i miejscu się wychowujemy ma bardziej znaczący wpływ.

Wszystko to, o czym myślimy w chwili dorosłego życia jest pozyskiwane z tego w jakich warunkach się wychowaliśmy. To te rzeczy z przeszłości Tworzą nasze "zeszyty" w głowie w określonych dziedzinach. Czy to w kwestiach miłosnych, czy w kwestiach pieniężnych itp.

Kiedy powiedzmy mamy problem z pieniędzmi. Nasz umysł automatycznie otwiera "zeszyt" z danymi o pieniądzach i szuka rozwiązań, których nauczyliśmy się w dzieciństwie lub kto nas jak nauczył w dzieciństwie. Ten sposób myślenia zostaje już w głowie takim jakim go zapamiętaliśmy. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że to NASZE MYŚLENIE trzeba najpierw zmienić, hmm a raczej TRZEBA NAUCZYĆ SIĘ MYŚLEĆ INACZEJ NA NOWO. Oczywiście zajmuje to mnóstwo czasu i nie od razu Kraków zbudowano.

Zacząłem teraz czytać dużo psychologicznych książek i słuchać audiobooków, dzięki którym chce stać się "lepszym człowiekiem" i lepiej nauczyć swoje dziecko co i jak trzeba w życiu postępować.
Szczerze sam powiem, po przeczytaniu tylko 50 stron jednej książki, muszę przyznać, że sam wiem bardzo mało a mam 29 lat. Człowiek uczy się całe życie i nigdy nie jest za późno na naukę.

:)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi @emsonic

I liked this question Can children be just like us, I tell you that I have two children, a 10 year old girl and a 1 year old boy, and my experience is that both imitate us I mean my wife and me, and as a couple we enjoy seeing those actions of our children.

Best regards, be well.

Hope they will imitate only good things :)

Thanks for stopping here